نور الله 2

قرآن و اهل بیت علیهم السلام نور خداوند هستند . مادامی که به آن دو تمسک جوییم منحرف نخواهیم شد .

نور الله 2

قرآن و اهل بیت علیهم السلام نور خداوند هستند . مادامی که به آن دو تمسک جوییم منحرف نخواهیم شد .

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

از مولایمان امام جعفرصادق علیه السلام روایت است :

کسی که سوره « اذا جاء نصر الله و الفتح » را در نمازهای واجب یا نافله بخواند او را بر همه دشمنانش یاری

 فرماید و روز قیامت می آید در حای که با او کتابی است که صحبت می کند و خداوند خارج فرموده است آن را از

داخل قبرش ُ در آن کتاب امان می باشد او را از پل جهنم و از آتش و از زفیر جهنم .

پس از چیزی عبور نمی کند مگر ان که او را بشارت می دهد و خبر می دهد او را به هر خیری تا ان که داخل بهشت

 می شود و در دنیا اسباب خیر برای او باز می شود به اندازه ای که انتظار آن را نداشته و به قلبش نیز خطور نکرده

 باشد.

 

منبع : کلیات مفاتیح الحاجات ( سید محمد رضا حسینی غیاثی )

قطب راوندی ( ره ) در لب اللباب روایت نموده

کسی که سوره « قل یا ایها الکافرون » را بخواند پس برای او شفا است از کفر و رحمت است به ثبات بر ایمان

وکسی که سوره فلق را بخواند پس برای اوست شفا از سحر و رحمت است به ثبات بر عافیت

و کسی که سوره « ناس » را بخواند پس برای او شفاست از کید شیطان و رحمت است به ثبات بر الهام ( آن چه

که خداوند بر دل اندازد )